Türkçe | English

TDV İslam Ansiklopedisi - Muhammed - Maddesi (Cilt-XXX, 2005; s.408-481)

Yazarı/Editörü

Mustafa FAYDA, M. Yaşar KANDEMİR, İsmail DURMUŞ, Ahmet ÖZEL, Bekir TOPALOĞLU, İbrahim Kafi DÖNMEZ, Mustafa ÇAĞRICI, İlyas ÇELEBİ, Süleyman ULUDAĞ, İsmail Mehmet KANAR, Mustafa UZUN, Halil TOKER, Nuri ÖZCAN, Casim AVCI, Abdülhamit BİRIŞIK, Hilal GÖRGÜN

Yayın Yeri ve Tarihi

Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi, Ankara - 2005

ISBN/ISSN

975-389-454-6

Alanı/Konusu

İslam Dini, Hz. Muhammed, İslam Tarihi, İslam Kültürü, İslam Medeniyeti

Türü ve Formatı

Makale (Yazı)

Tanımı

Bu yazı (makale), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisinin 30uncu Cildinde yer alan "Muhammed" Maddesinin, Avrasya İslam Şurası vebsitesinde neşredilmesi maksadıyla yeniden düzenlenmiş elektronik nüshası olup makalenin muhtevası aşağıda verilmektedir.
İÇİNDEKİLER
MUHAMMED 4
I. HAYATI 4
A) Nübüvvet Öncesi 4
B) Nübüvvetten Sonra 7
Mekke Dönemi 7
Medine Dönemi 13
Bibliyografya 25
II. ŞAHSİYETİ 27
A) İsimleri 27
B) Şemaili ve Üstünlükleri (Hasais) 28
C) Ahlakı 29
D) Günlük Hayatı ve İbadeti 31
E) Eşleri ve Çocukları 33
Bibliyografya 34
F) Hitabet ve Fesahati 36
Bibliyografya 40
G) Siyasi ve Askeri Kişiliği 41
Yönetim 44
Dış İlişkiler 46
Savaş ve Ordu 49
Bibliyografya 52
III. DİNDEKİ YERİ 54
A) Kur'an ve Sünnet'e Göre Hz. Muhammed 54
Bibliyografya 58
B) İbadet Hayatı ve Hukuktaki Yeri 59
Bibliyografya 63
C) Örnek Oluşu 64
Bibliyografya 66
D) Mucizeleri 67
Akli Mucizeler 67
Hissi Mucizeler 68
Haberi Mucizeler 69
Bibliyografya 70
IV. İSLAM KÜLTÜRÜNDE HZ. MUHAMMED 72
A) Tasavvuf 72
Bibliyografya 74
B) Arap Edebiyatı 76
Bibliyografya 83
C) Fars Edebiyatı 85
Bibliyografya 86
D) Türk Edebiyatı 87
Bibliyografya 90
E) Urdu Edebiyatı 92
Bibliyografya 94
F) Türk Hat Sanatı 95
Bibliyografya 100
G) Türk Musikisi 101
Bibliyografya 102
V. LİTERATÜR 104
A) İslam Dünyası 104
Arapça 104
Türkçe 107
Farsça 111
Batı Dilleri 112
Bibliyografya 113
Urduca 114
Bibliyografya 118
B) Batı Dünyası 119
Bibliyografya 123
VI. HZ. PEYGAMBER DEVRİ KRONOLOJİSİ 124

Yayın Sahibi ve Telif Hakları

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Dr. Mediha Eldem Sokak No: 89 06640 Kocatepe - ANKARA, Tel: +90 (312) 417 12 35; Fax: +90 (312) 418 19 00, Web: http://www.diyanetvakfi.org.tr/; e-Posta: tdv@diyanetvakfi.org.tr

Dili

Türkçe

Adı Dili Formatı Veri
TDV İslam Ansiklopedisi - Muhammed - Maddesi (Cilt-XXX, 2005; s.408-481) Türkçe .pdf Aç/İndir

MUHAMMED
(ö. 11/632)
Son peygamber.
I. HAYATI
Hz. Muhammed, Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'e nisbetle İsmaililer diye de anılan ve iki büyük Arap topluluğundan birini teşkil eden Adnaniler'e (Arab-ı müsta'ribe) mensuptur (diğeri Arab-ı aribe, Kahtaniler'dir). Soy kütüğünün yirmi birinci göbekten atası olan Adnan'a kadar uzanan kısmı güvenilir bulunarak zikredilmiş, ondan sonrası Hz. Peygamber'in de işaretiyle yaygınlık kazanmamıştır (İbn Sa'd, I, 56, 58). Bizzat kendisi tarafından kabul edilip bütün İslam kaynaklarınca zikredilen soy kütüğü şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib (Şeybe) b. Haşim b. Abdümenaf b. Kusay b. Kilab b. Mürre b. Ka'b b. Lüey b. Galib b. Fihr (Kureyş) b. Malik b. Nadr b. Kinane b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyas b. Mudar b. Nizar b. Mead b. Adnan.
A) Nübüvvet Öncesi
Hz. Muhammed, farklı rivayetler arasında genel kabul gören kanaate göre Fil Vak'ası'ndan elli (veya elli beş) gün sonra Rebiülevvel ayının 12'sinde Pazartesi günü (a.g.e., I, 100-101; Makrizi, I, 6-7) Adnaniler'in ana yurdu kabul edilen Mekke'de dünyaya geldi. Astronomi alimi Mahmud Paşa el-Feleki, Hz. Peygamber'in oğlu İbrahim'in vefatı esnasında vuku bulan güneş tutulmasından hareketle bu tarihi Fil Vak'ası'nın meydana geldiği yılın 9 Rebiülevvel'i (20 Nisan 571 Pazartesi günü) olarak tesbit etmiş (et-Takvimü'l-'Arabi, s. 33-44), Muhammed Hamidullah ise Cahiliye dönemi Araplarında cari olan nesi' uygulamasını göz önüne alarak yaptığı hesaplamada doğum tarihini hicretten önce 53. yılın 12 Rebiülevvel'i (17 Haziran 569 Pazartesi günü) şeklinde belirlemiştir (İslam Peygamberi, II, 784-793, 1171-1191; geniş bilgi için bk. Uyar, s. 21-27; Şulul, s. 100-103, 455-463). Hz. Muhammed'in babası Abdullah akranları arasında çok beğenilen bir gençti. Dedesi Abdülmuttalib, Zemzem Kuyusu'nu yeniden ortaya çıkarıp onardığı sırada Kureyş'in bir kısım eşrafı tarafından rencide edilince on oğlu olduğu takdirde birini kurban etmeyi adamış, daha sonra çocukları arasında çektiği kura o esnada en küçük oğlu Abdullah'a çıkınca onu kurban etmeye karar vermişti. Buna başta kızları olmak üzere pek çok kimse karşı çıkmış, Abdülmuttalib de oğlunun yerine 100 deve kurban etmişti. Bundan dolayı Hz. Peygamber, hem bu olayı hem de büyük ceddi Hz. İbrahim'in oğlu İsmail'i kastederek, "Ben iki kurbanlığın çocuğuyum" demiştir (Hakim, II, 604; Muhammed b. Abdülbaki ez-Zürkani, I, 97 vd.; Acluni, I, 230-231). Abdullah on sekiz yaşlarında iken Amine ile evlenmiştir. Yaygın olan rivayete göre ticaret için gittiği Suriye'den dönerken Yesrib'e (Medine) uğramış ve orada hastalanarak vefat etmiştir.
Annesi Amine, Kureyş kabilesinin Beni Zühre koluna mensup Vehb b. Abdümenaf'ın kızıdır. İslam kaynaklarında, Hz. Muhammed'in ana rahmine intikalinden doğumuna kadar geçen zaman içinde bazı fevkalade olayların meydana geldiğine dair rivayetler yer almaktadır. Kendisinin peygamberlerin sonuncusu olduğunu ifade ettiği bir konuşmasında annesinin bir rüya gördüğünden bahsetmekte ve bundan önemli bir kişiye hamile olduğu sonucunu çıkardığını, doğacak çocuğa Muhammed veya Ahmed adını vermesinin telkin edildiğini ...